Faste salgs- & leveringsbetingelser

KØRSEL OG LEVERING AF MATERIALER:

 • Priserne er inkl. råstofafgift, hvor andet ikke er angivet.
 • Materialer leveres i løst mål på bil, eller efter vejeseddel.
 • Hvis der bestilles kørsel på en anden vogntype end den tilbudte, ændres faktureringsprisen.
 • Ansvar for skade eller tab som følge af leverede varer behæftede med mangler, begrænses til varens værdi inkl. transportomkostninger. Øvrige krav kan ikke gøres gældende.
 • Al jord skal være analyseret og anvist i henhold til modtagekrav, på det af SCT Transport A/S valgte aflæsningssted.
 • Jorden skal i øvrigt overholde modtagekravene på aflæsningsstedet, herunder våd jord, ikke indbygningsegnet jord, indhold af affald og andre normale krav.
 • Jord, der vurderes som ikke direkte indbygningsegnet/som kørefast på aflæsningsstedet, betragtes som våd jord. Jordmodtager vurderer jorden.
 • Ved jord der klassificeres som klasse 0, menes jord der kan deponeres direkte i råstofgrave.
 • Med mindre det er udtrykkeligt aftalt, faktureres der ikke på baggrund af vejesedler, da flere aflæsningssteder ikke giver mulighed for vejning af jordlæs.
 • Ved bortkørsel af jord i m³ forudsættes det, at jorden maksimalt vejer 1,8 tons pr. m³.
 • Der regnes med følgende læsstørrelser: 4 akslet solo: 18 tons; 6 akslet kærre: 32,4 tons, 7 akslet kærre: 36 tons; 6 akslet sættevogn: 34,2 tons; 7 akslet sættevogn: 38 tons.
 • Det er kundens ansvar, om lastbilen kører med et helt læs, men der faktureres på baggrund af kørsel med hele vognlæs og/efter kvitterede køresedler.
 • SCT tager forbehold for at ændre i køresedler – og kvitterede køresedler - for så vidt angår mængder og varelinjer som følge af fejltastninger af chauffører på pladsen, herunder idet endelige mængder ofte først er tilgængelige i forbindelse med SCT’ fakturering.
 • Mængder faktureres efter kvitterede køresedler, og ikke efter opmåling.
 • Modtageanalyser på aflæsningsstedet er gældende for endelig klassificering og prisfastsættelse.
 • Omkostninger i forbindelse med flytning af forurenet jord fra ren jords deponier, afholdes af kunden.

VEDR. NATARBEJDE:

 • Ved kørsel 1 nat (man/tirs – tirs/ons – ons-tors- tors/fredag)
  Der faktureres minimum 8,0 timer + overtidstillæg.
  Der faktureres 4 timer kompensation af den bestilte bils timepris, til dækning af stilstand den efterfølgende dag.
  Ved afbestilling mindre end 24 timer før bestilt fremmøde faktureres 8 timer, dog uden overtidstillæg.
 • Ved kørsel 2-4 på hinanden følgende nætter (man/tirs – tirs/ons – ons-tors- tors/fredag)
  Der faktureres minimum 8 timer + overtidstillæg pr. nat.
  Der faktureres 1 x 4 timer kompensation af den bestilte bils timepris pr. sammenhængende bestilling indtil 4 nætter, til dækning af stilstand den efterfølgende dag.
  Ved afbestilling mindre end 24 timer før bestilt fremmøde faktureres 8 timer, dog uden overtidstillæg.
 • Ved kørsel 5 på hinanden følgende nætter (søn/man - man/tirs - tirs/ons - ons-tors- tors/fre – fre/lørdag)
  Der faktureres minimum 8 timer + overtidstillæg pr. nat.
  Ved afbestilling mindre end 24 timer før bestilt fremmøde faktureres 8 timer, dog uden overtidstillæg.
 • Ved kørsel 1 nat (søn/man – fre/lør – lør/søndag)
  Der faktureres min 7,5 timer + overtidstillæg.
  Ved afbestilling mindre end 24 timer før bestilt fremmøde faktureres 8 timer, dog uden overtidstillæg.


REKLAMATIONER:

 • Køber må straks ved modtagelsen sikre sig at leverede varer er mangel fri og i øvrigt overholder de stillede krav.
 • Eventuelle reklamationer over mangler og/eller mængder må fremsættes omgående, og inden aftale foreligger må køber ikke disponere over reklamerede parti eller dele heraf.

GENERELT:

 • Det er en forudsætning for kørsel i henhold til afgivet tilbud, og uanset aftalt starttidspunkt for opgaven, at SCT Transport A/S kan få kreditgodkendt kunden. I modsat fald er SCT Transport A/S berettiget til at undlade, at gennemfører kørslen i henhold til afgivet tilbud, og kunden kan ikke gøre krav gældende i den forbindelse.
 • Priser på bortkørsel og leverancer er ekskl. dieselolietillæg og moms.
 • Dieselolietillæg reguleres på baggrund af DTL’s omkostningsindeks. Dieselolietillægget reguleres hver den 1. i måneden.
 • Priserne er dagspriser med sædvanlige forbehold for prisstigninger på grusgravens materialer, tipafgift, oliesituation samt øvrige politiske/økonomiske indgreb, vi i dag ikke har kendskab til.
 • Vejeliste/opgørelser hentet fra vores Portal er vejledende og med forbehold for fejl/mangler.
  Har du brug for en gældende vejeliste, kan den rekvireres fra vores personale i vores Salgsafdeling. 
 • Der tages forbehold for udsolgte varer. Eventuelle ekstra omkostninger i forbindelse med levering fra anden leverandør afholdes af kunden.
 • Ved videresalg henholder vi os til primær leverandørens salgs- og leveringsbetingelser.
 • Vognene medbringer en standardpakke med arbejdstøj og sikkerhedsudstyr som SCT har udleveret. Er der specielle krav til arbejdstøj skal disse oplyses inden indgåelse af aftalen. Ekstra krav der ikke er oplyst ved aftalens indgåelse honoreres af kunden.
 • Kørslen vil finde sted med kærre- og sættevogne, hvor andet ikke er angivet.
 • Priserne er baseret på hele dage, minimum kl. 7.00 – 15.00, ved kørsel under 3 timer beregnes timeløn og eventuelt udlæg.
 • Max. læsse/losse tid er 10 minutter for kærre/sættevogne og 5 minutter for solobiler, herefter beregnes ventetid. Ved samlet ventetid på over 180 minutter, beregnes hele dagen på timeløn samt eventuelt udlæg.
 • Der tages forbehold for udefra kommende pris- og afgiftsforhøjelser.
 • I forbindelse med SCT Transport A/S’s afgivelse af tilbud, hvor køber fremsender udbudsmateriale med beskrivelse af opgaven, skal køber markere de dele af udbudsmaterialet, der har betydning for SCT Transport A/S’s tilbuds afgivelse. Det øvrige udbudsmateriale vil ikke blive gennemgået forud for tilbudsafgivelsen, og er således ikke gældende parterne imellem.
 • Ved timekørsel med udlæg, faktureres der altid for minimum 1 ton.

BETALINGSBETINGELSER OG MORARENTER:

 • Såfremt andet ikke er aftalt, forfalder det udfakturerede beløb til øjeblikkelig betaling (Netto kontant).
 • Reklamationer skal fremstilles skriftligt senest 14 dage efter fakturamodtagelse. Reklamationer senere godkendes ikke.
 • Ved betaling efter forfaldsdato, beregnes uden særskilt påkrav rente fra forfaldsdatoen med 2 % pr. påbegyndt måned.
 • Den manglende rettidige betaling gælder – såfremt arbejdet er bestilt og udføres af entreprenør eller håndværker – følgende: Fra tidsrummet for betalingsmisholdelsens konstatering er SCT Transport A/S berettiget til uden videre varsel, at fremsætte betalingskrav direkte over for bygherre. Når bygherre har honoreret kravet fremsendes kreditnota direkte til entreprenør eller håndværker.


ANSVARS FORHOLD

 • Alle opgaver udføres i henhold til Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser (NSAB 2000). Bestemmelserne begrænser vort ansvar for bortkomst, forringelse eller beskadigelse af gods til SDR 8,33 pr. kg og for forsinkelse op til fragtbeløbet, maksimalt SDR 50.000 for hver ordre. Ved oplagring er speditørens samlede ansvar for skade ved en og samme hændelse begrænset til SDR 500.000 (§ 27). Særlig opmærksomhed henledes på, at krav mod speditøren forældes efter 1 år (§ 30), og at panteretten (§ 14) omfatter såvel aktuelle som tidligere krav.
  Krav på fragt m.v. skal honoreres uanset handelsaftalens leveringsbetingelser (§ 10).